Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ostatnie wpisy
CONTACTS

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie Technikum Kolejowego w Bydgoszczy.

Na rok szkolny 2022/2023 przygotowaliśmy dla uczniów Technikum Kolejowego w Bydgoszczy ofertę ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku młodzieży które wydarzyły się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na obszarze całego świata.

Program został przygotowany i wynegocjowany z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Ubezpieczona młodzież będzie objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

Zawarcie ubezpieczenia na rzecz ucznia będzie odbywało się samodzielnie przez Rodziców w ramach przygotowanych warunków.

Zakres Ubezpieczenia

 

L.p.

 

Zakres ubezpieczenia

Wariant I

Wariant II

Skumulowane

wysokości świadczeń

Skumulowane

wysokości świadczeń

 

Jednorazowa składka roczna

47

61

1.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

36 000

50 000

2.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

36 000

50 000

3.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

18 000

25 000

4.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

18 000

25 000

5.

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

1 800

2 500

6.

Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku, zawału serca lub udaru mózgu

 

 

 

·      za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

180

250

 

·      za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu

18 000

25 000

7.

Dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej – uszczerbek na zdrowiu (jednorazowe świadczenie)

360

500

8.

Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki (jednorazowe świadczenie)

180

250

9.

Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku (jednorazowe świadczenie)

900

1 250

10.

Zwichnięcie lub skręcenie stawów – jednorazowo 2% SU (limit 500 zl)

360

500

11.

Pogryzienie Ubezpieczonego przez psa (jednorazowe świadczenie)

180

250

12.

Pokąsanie, ukąszenie (jednorazowe świadczenie)

360

500

13.

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem

900

1 250

14.

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny)

900

1 250

 

15.

Koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych (maksymalne świadczenie), w tym również zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych – do 200 PLN

 

5 400

 

7 500

16.

Oparzenia u Ubezpieczonego w wyniku wypadku (maksymalne świadczenie)

do 2500

do 2500

17.

Odmrożenia u Ubezpieczonego (maksymalne świadczenie)

do 2500

do 2500

18.

Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego i nowotworu złośliwego

do 2250

do 2250

19.

Kleszcz i rozpoznanie boreliozy

1 500

1 500

20.

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 1 000

do 1 000

21.

Koszt przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

7 500

7 500

22.

Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego

 

 

 

pobyt w wyniku choroby od 2-go do 10-go dnia (min.3 dni pobytu)

100

100

 

pobyt w wyniku wypadku od 1-go do 10-go dnia

150

150

 

pobyt w wyniku wypadku od 11-go do 100-go dnia

100

100

 

Dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM/OIT trwający min. 48h

500

500

23.

Poważne zachorowania Ubezpieczonego

3 000

3 000

24.

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1 000

1 000

25.

Hejt Stop – pomoc informatyczna, psychologiczna lub prawna

5 000

5 000

Zawarcie ubezpieczenia

Aby zawrzeć ubezpieczenie na rzecz ucznia, należy terminie do 30 września 2022r.:

  1. Wejść na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  2. Podać numer ID Klienta: 2abgw
  3. Zapoznać się z OWU, oraz wprowadzić dane ucznia, który ma być ubezpieczony (imię nazwisko, pesel, adres mail)
  4. Zapłacić składkę i odbierać certyfikat objęcia ochroną, przyjdzie na mail, który został podany (nie przychodzi sprawdź SPAM)

Opis warunków ubezpieczenia.

dzień pobytu w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej jeden dzień, służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu Ubezpieczonego ze szpitala, w przypadku wypłaty świadczenia, liczone są oddzielnie jako pełne dni pobytu w szpitalu chyba, że przyjęcie i wypis ze szpitala nastąpiły w tym samym dniu;

polisa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków dzieci doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu:

a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,

b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych,

c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.

poważna choroba – wyłącznie poniżej wymienione choroby, które zostały zdiagnozowane po raz pierwszy w trakcie okresu ubezpieczenia: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Za Poważną Chorobę uważa się również transplantację głównych organów;

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż: są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, oraz  zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku,

w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia – jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia;

w przypadku nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem – jeżeli w wyniku nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem, w następstwie którego nastąpił co najmniej trzydniowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu – przysługuje świadczenie w wysokości 5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż koszty leczenia stomatologicznego:

a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, z zastrzeżeniem, że w związku z utratą lub uszkodzeniem zęba w następstwie nieszczęśliwego wypadku u Ubezpieczonego został orzeczony uszczerbek na zdrowiu

oraz zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie maksymalnie 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

Zgłoszenie szkody

  • zgłoszenie roszczenia online poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www.interrisk.pl w zakładce “zgłoszenie szkody” lub zgłoszenie Telefonicznie InterRisk Kontakt: 22 575 25 25
  • korzystając z odpowiedniego druku dostępnego na stronie Technikum Kolejowego w zakładce Ubezpieczenie, pocztą tradycyjną na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
  • pocztą elektroniczną na adres: szkody@interrisk.pl
  • Pomoc rodzicowi w zgłoszeniu szkody: Inbrokers Sp. z o.o. tel: 534 983 838; mail: obsluga@inbrokers.pl2

Załączniki