Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ostatnie wpisy
CONTACTS

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie Technikum Kolejowego w Bydgoszczy.

Na rok szkolny 2021/2022 przygotowaliśmy dla uczniów Technikum Kolejowego w Bydgoszczy ofertę ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku młodzieży które wydarzyły się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na obszarze całego świata.

Program został przygotowany i wynegocjowany z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Ubezpieczona młodzież będzie objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.

Zawarcie ubezpieczenia na rzecz ucznia będzie odbywało się samodzielnie przez Rodziców w ramach przygotowanych warunków.

Zakres Ubezpieczenia

Zakres ubezpieczeniaPropozycja na rok szkolny 2021/22
Skumulowane wysokości świadczeń
Jednorazowa składka roczna45 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej36 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW18 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu18 000 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW1 800 zł
Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku, zawału serca lub udaru mózgu
·        za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu180 zł
·        za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu18 000 zł
Dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej – uszczerbek na zdrowiu (jednorazowe świadczenie)360 zł
Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki (jednorazowe świadczenie)180 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku (jednorazowe świadczenie)900 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca1 000 zł
Pogryzienie Ubezpieczonego przez psa (jednorazowe świadczenie)180 zł
Pokąsanie, ukąszenie (jednorazowe świadczenie)360 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem900 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny)900 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych (maksymalne świadczenie), w tym również zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych – do 200 PLN5 400 zł
Koszt przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych5 400 zł
Oparzenia u Ubezpieczonego w wyniku wypadku (maksymalne świadczenie)500 zł/1 500 zł/2 500 zł
Odmrożenia u Ubezpieczonego (maksymalne świadczenie)500 zł/1 500 zł/2 500 zł
Koszt leczenia w wyniku NW, w tym koszt rechabilitacji do 1000 zł, koszt zakupu leków z limitem 100 zł.4 000 zł
Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego i nowotworu złośliwegodo 2250 zł
Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego poniesionych w wyniku NW; 300 zł na jeden ząbdo 1 000 zł
Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego (płatne od pierwszego dnia pobytu) min. 24h pobytumin 24h
pobyt w wyniku choroby od 1-go do 10-go dnia105 zł
pobyt w wyniku choroby od 11-go do 60-go dnia70 zł
pobyt w wyniku wypadku od 1-go do 10-go dnia105 zł
pobyt w wyniku wypadku od 11-go do 60-go dnia70 zł
Poważne zachorowania Ubezpieczonego3 000 zł
Pomoc medyczna, indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitacyjna, pomoc informacyjna5 000 zł

Zawarcie ubezpieczenia

Aby zawrzeć ubezpieczenie na rzecz ucznia, należy terminie do 30 września 2021r.:

  1. Wejść na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  2. Podać numer ID Klienta: f678a
  3. Zapoznać się z OWU, oraz wprowadzić dane ucznia, który ma być ubezpieczony ( imię nazwisko, pesel, adres mail)
  4. Zapłacić składkę i odbierać certyfikat objęcia ochroną, przyjdzie na mail, który został podany (nie przychodzi sprawdź SPAM)

Opis warunków ubezpieczenia.

dzień pobytu w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej jeden dzień, służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu Ubezpieczonego ze szpitala, w przypadku wypłaty świadczenia, liczone są oddzielnie jako pełne dni pobytu w szpitalu chyba, że przyjęcie i wypis ze szpitala nastąpiły w tym samym dniu;

polisa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków dzieci doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu:

a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,

b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych,

c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.

poważna choroba – wyłącznie poniżej wymienione choroby, które zostały zdiagnozowane po raz pierwszy w trakcie okresu ubezpieczenia: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Za Poważną Chorobę uważa się również transplantację głównych organów;

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż: są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, oraz  zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku,

w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia – jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia;

w przypadku nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem – jeżeli w wyniku nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem, w następstwie którego nastąpił co najmniej trzydniowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu – przysługuje świadczenie w wysokości 5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż koszty leczenia stomatologicznego:

a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, z zastrzeżeniem, że w związku z utratą lub uszkodzeniem zęba w następstwie nieszczęśliwego wypadku u Ubezpieczonego został orzeczony uszczerbek na zdrowiu

oraz zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie maksymalnie 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

Zgłoszenie szkody

  • zgłoszenie roszczenia online poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www.interrisk.pl w zakładce       “zgłoszenie szkody” lub zgłoszenieTelefonicznie InterRisk Kontakt: 22 575 25 25
  • korzystając z odpowiedniego druku dostępnego na stronie Technikum Kolejowego w zakładce Ubezpieczenie, pocztą tradycyjną na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
  • pocztą elektroniczną na adres: szkody@interrisk.pl
  • Pomoc rodzicowi w zgłoszeniu szkody: Inbrokers Sp. z o.o. tel: 534 983 838; mail: obsluga@inbrokers.pl

Załączniki