Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ostatnie wpisy
CONTACTS

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie Technikum Kolejowego w Bydgoszczy.

Na rok szkolny 2023/2024 przygotowaliśmy dla uczniów Technikum Kolejowego w Bydgoszczy ofertę ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku młodzieży które wydarzyły się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na obszarze całego świata.

Program został przygotowany i wynegocjowany z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Ubezpieczona młodzież będzie objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy od momentu zakupu przez 365 dni.

Zawarcie ubezpieczenia na rzecz ucznia będzie odbywało się samodzielnie przez Rodziców w ramach przygotowanych warunków.

Zakres Ubezpieczenia

 

Wariant I

Wariant II

Nr. polisy

EDU-A/P nr. 135270

EDU-A/P nr. 135272

Jednorazowa składka
roczna za dziecko

46

60

Zakres ubezpieczenia

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia

1.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie
placówki oświatowej

40 000

60 000

2.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (w tym
również zawał serca
lub udaru mózgu)

40 000

60 000

3.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał
serca lub udaru
mózgu)

20 000

30 000

4.

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku
NW

2 000

3 000

5.

Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku, zawału serca lub
udaru mózgu

 

za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

200

300

 

za 100%
trwałego uszczerbku na zdrowiu

20 000

30 000

6.

Dodatkowa
ochrona podczas wycieczki szkolnej – uszczerbek na zdrowiu (jednorazowe świadczenie)

400

600

7.

Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku ataku
padaczki (jednorazowe świadczenie)

200

300

8.

Wstrząśnienie mózgu
w wyniku wypadku (jednorazowe świadczenie)

1 000

1 500

9.

Zwichnięcie lub skręcenie stawów
– jednorazowo 2% SU (limit
500 zl)

400

500

10.

Pogryzienie Ubezpieczonego przez psa (jednorazowe świadczenie)

200

300

11.

Pokąsanie, ukąszenie (jednorazowe świadczenie)

400

600

12.

Rozpoznanie sepsy
u Ubezpieczonego będącego dzieckiem

2 000

3 000

13.

Rany będące
następstwem NW – min.3 szwy
(jednorazowe świadczenie)

200

200

14.

Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami, bądź
porażenie prądem lub
piorunem

400

600

15.

Rozpoznanie
u Ubezpieczonego chorób
odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny)

1 000

1 500

 

16.

Koszty nabycia wyrobów
medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych
(maksymalne świadczenie), w tym również
zwrot kosztu zakupu
lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych podczas
wypadku w czasie zajęć lekcyjnych – do 200 PLN

 

7 500

 

9 000

17.

Oparzenia
i odmrożenia u Ubezpieczonego w wyniku NW (zależne od stopnia oparzenia bądź odmrożenia)

do 2500

do 2500

18.

Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego i Poważnej Choroby

do 750

do 750

19.

Koszty leczenia w następstwie NW,
koszty rehabilitacji, operacji plastycznych i zakupu
leków do 500

2 600

2 600

20.

Koszt leczenia stomatologicznego w wyniku
NW

do 2 000

do 2 000

21.

Koszt przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

7 500

9 000

22.

Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego

 

pobyt w wyniku
choroby od 2-go do 100-go
dnia (min.3 dni pobytu)

100

100

 

pobyt w wyniku wypadku
od 1-go do 10-go dnia

100

100

 

pobyt w wyniku wypadku od 11-go do 100-go dnia

150

150

23.

Dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM/OIT trwający min. 48h

500

500

24.

Poważne zachorowania Ubezpieczonego dziecka w tym borelioza

3 000

3 000

25.

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1 000

1 000

26.

Hejt Stop – pomoc informatyczna, psychologiczna lub prawna

5 000

5 000

Zawarcie ubezpieczenia

Aby zawrzeć ubezpieczenie na rzecz ucznia, należy terminie do 15 października 2023r.:

1. Wejść na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2. Podać numer ID Klienta: yqxg4

3. Zapoznać się z OWU, oraz wprowadzić dane ucznia, który ma być ubezpieczony ( imię nazwisko, pesel, adres mail)

4. Zapłacić składkę i odbierać certyfikat objęcia ochroną, przyjdzie na mail, który został podany (nie przychodzi sprawdź SPAM)

Opis warunków ubezpieczenia.

dziecko – własne Ubezpieczającego Pracownika lub dziecko przez niego przysposobione, w wieku do 18 lat, a w przypadku uczęszczania do szkoły publicznej lub niepublicznej (w tym uczelni wyższej), znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polski, w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym, w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia do wieku 25 lat.

pobyt w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej jeden dzień w przypadku pobytu spowodowanego NW, oraz trwający min. 3 dni w przypadku pobytu spowodowanego chorobą, służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu Ubezpieczonego ze szpitala, w przypadku wypłaty świadczenia, liczone są oddzielnie jako pełne dni pobytu w szpitalu chyba, że przyjęcie i wypis ze szpitala nastąpiły w tym samym dniu;

polisa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków dzieci doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu:

a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,

b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych,

c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.

poważna choroba – nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów, borelioza, pneumokokowe zapalenie płuc, meningokokowe zapalenie opon mózgowych, które to choroby zostały rozpoznane w trakcie okresu ubezpieczenia.

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż: są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, oraz zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku,

w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia – jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia;

w przypadku nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem – jeżeli w wyniku nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem, w następstwie którego nastąpił co najmniej trzydniowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu – przysługuje świadczenie w wysokości 5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla opcji dodatkowej, pod warunkiem, iż koszty leczenia stomatologicznego:

a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego oraz

c) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie maksymalnie 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

koszty leczenia, operacji plastycznej lub rehabilitacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D8, pod warunkiem, iż koszty:

a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

Za koszty leczenia uważa się również koszty zakupu leków, zaleconych przez lekarza po nieszczęśliwym wypadku, w wysokości do 500,00 zł, pod warunkiem, iż:

a) Ubezpieczony przebywał w wyniku nieszczęśliwego wypadku nieprzerwalnie przez co najmniej trzy dni w szpitalu,

b) leki zostały przepisane przez lekarza w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.

Hejt Stop

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów zdalnego świadczenia Ubezpieczonemu usług pomocy informatycznej, pomocy psychologicznej, pomocy Prawnej. Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszty zdalnego świadczenia Ubezpieczonemu usług informatycznych lub udzielenia Ubezpieczonemu konsultacji psychologicznych oraz porad prawnych, w ramach limitów świadczeń oraz w związku ze zdarzeniami, o których mowa w OWU.

Zgłoszenie szkody

• zgłoszenie roszczenia online poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www.interrisk.pl w zakładce “zgłoszenie szkody” lub zgłoszenie Telefonicznie InterRisk Kontakt: 22 575 25 25

• Korzystając z odpowiedniego druku dostępnego w sekretariacie, pocztą tradycyjną na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres: szkody@interrisk.pl

• Pomoc pracownikowi w zgłoszeniu szkody: Inbrokers Sp. z o.o. tel: 534 983 838; mail: obsluga@inbrokers.pl

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 18/04/2023 roku

Załączniki