Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ostatnie wpisy
CONTACTS

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej może przystąpić ponownie do egzaminu z tego samego przedmiotu, pod warunkiem, że:

  1. Przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz
  2. Przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (nie dotyczy absolwentów posiadających dyplom technika, którzy złożyli rezygnację z przedmiotu na poziomie rozszerzonym) i egzamin ten nie został mu unieważniony,
  3. Jeżeli nie później niż do 14 lipca br. złoży przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Załącznik dostępny w sekretariacie szkoły.

Autor

Technikum Kolejowe